Platforma Car Park Demo Fleet - regulamin

Samochody Skoda

Regulamin

WERSJA 1.7-ZMIANA 18.03.2021

Regulamin korzystania z Platformy Internetowej Demo Fleet oraz parku samochodów testowych ŠKODA

Platforma Demo Fleet oraz park samochodów testowych to narzędzia mające na celu udostępnienie aut Klientom flotowym. Przeznaczeniem dostępnych samochodów jest umożliwienie zapoznania się z gamą modelową marki ŠKODA, aby pomóc Klientom w podjęciu decyzji zakupowych w zakresie aut flotowych ŠKODA

Rejestracja na platformie internetowj Demo Fleet

 1. Do rejestracji na Platformie Internetowej uprawnione są wszystkie Autoryzowane Zakłady Dealerskie marki ŠKODA - zwane dalej Dealerem.
 2. W/w firmy chcące skorzystać z samochodu należącego do Parku Demo Fleet marki ŠKODA muszą zarejestrować się na Platformie Internetowej www.skoda-flota.pl w zakładce „STREFA DEALERA”.
 3. Każda z firm uprawnionych do rejestracji otrzyma listownie, w piśmie okólnym pierwsze loginy uprawniające do rejestracji i założenia indywidualnego konta na Platformie Internetowej.
 4. Po zalogowaniu należy wprowadzić w Formularzu Rejestracji dane firmy oraz dane osoby uprawnionej do samochodów testowych z Parku Demo Fleet. Każdy Dealer ma możliwość wyznaczenia maksymalnie 3 osób uprawnionych do założenia swojego indywidualnego konta.
 5. Po dokonaniu rejestracji każda z wyznaczonych osób zobligowana jest do wprowadzenia swojego unikatowego hasła oraz loginu, dzięki którym będzie mogła logować się do Platformy Internetowej Car Park Demo Fleet.
 6. Rejestracja oraz zalogowanie do Platformy gwarantują pełny dostęp do bazy informacji oraz kalendarza dostępności poszczególnych samochodów testowych.
 7. Zarówno zarejestrowane loginy jak i hasła przypisane do danej osoby reprezentującej Dealera , powodują przeniesienie na w/w osobę i AZD odpowiedzialności za prowadzone działania. W tym za:
  • powierzone mienie – samochody testowe
  • koszty związane z popełnionymi w czasie rezerwowanego terminu wykroczeniami drogowymi i ich skutkami
  • zwrot kosztów poniesionych przez VGP w związku z koniecznymi naprawami uszkodzeń Pojazdu spowodowanymi przez testującego, powstałymi z jego winy, a niepokrywanych z AC.

Proces rezerwacji samochodu testowego za pomocą platformy internetowej Demo Fleet

 1. Po zapoznaniu się z grafikiem dostępności parku samochodów Demo Fleet, poprzez Platformę Internetową w prosty i szybki sposób można dokonać rezerwacji wybranego samochodu Testowego.
 2. Wstępnej rezerwacji auta dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Testu.
 3. Do Formularza Testu można dojść z kilku poziomów Platformy:
  • z zakładki Lista Samochodów, zawierającej wykaz i skróconą charakterystykę wszystkich samochodów będących w Parku Demo Fleet, po wybraniu konkretnego samochodu.
  • z zakładki Opis Samochodów Testowych, zawierający szczegółowy opis oraz wycenę wybranego samochodu testowego (opis wyposażenia standardowego wraz z ceną bazową, opis wyposażenia dodatkowego wraz z wyceną, pełną charakterystykę modelu, wersji oraz silnika)
  • z zakładki Kalendarz, który pokazuje 2 statusy terminów wybranego samochodu: WOLNY, NIEDOSTĘPNY.
 4. Po wybraniu samochodu, należy wypełnić dokładnie Formularz Testu, z podaniem zawartych w formularzu danych, wybraniu modelu samochodu, terminu oraz Pakietu, mówiącego o formie użyczenia do testu, oraz wypełnić wszystkie niezbędne parametry użyczenia do testu zawarte w poszczególnych krokach Formularza Testu.
 5. Po wypełnieniu danych osobowych Klienta i Użytkownika, do Użytkownika drogą mailową wysyłany jest obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych RODO.
 6. Do testowania uprawnieni są Klienci z aktualnymi warunkami wsparcia flotowego w systemie Auto Team oraz posiadający w carparku przynajmniej 30 aut osobowych.
 7. Platforma Internetowa oferuje 3 rodzaje pakietów testu samochodów testowych z Parku Demo Fleet, wg. poniższej tabeli.

Pakiety standardów testu samochodów z parku Demo Fleet

PAKIET ZAKRES OPIS
BASIC Carpark Powyżej 30 samochodów osobowych
Czas testu Do 5 dni poniedziałek-piątek, z wyłączeniem weekendów (piątek-poniedziałek), maksymalnie 1 użyczenie w kwartale/1 Klienta
Odbiór i zdanie samochodu Odbiór i zdanie auta odbywa się wyłącznie w siedzibie Operatora:
Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., z siedzibą Michałowice –Opacz Kolonia 05-816, Al. Jerozolimskie 249 B .
Klient zdaje samochód czysty z zewnątrz i w środku.
Stan Paliwa Dealer otrzymuje i zdaje auto z pełnym bakiem paliwa
Pakiety Brak
Medium Carpark Powyżej 80 aut
Czas testu 5-7 dni kalendarzowych, maksymalnie 2 użyczenia w kwartale/1 Klienta
Odbiór i zdanie samochodu Usługa D2D, dostarczenie i odbiór samochodu w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie RP przez dedykowanych i przeszkolonych z wiedzy produktowej Kierowców.
Klient zdaje samochód czysty z zewnątrz i w środku.
Stan Paliwa Klient otrzymuje auto z pełnym bakiem paliwa i może oddać z rezerwą na min. 50 km
Pakiety Welcome Gift dla nowego Klienta w bazie Demo Fleet
VIP Carpark Powyżej 150 aut + zgoda Regionalnego Kierownika ds. Kluczowych Klientów
Czas testu 7-14 dni kalendarzowych, maksymalnie 2 użyczenia w kwartale/1 Klienta
Odbiór i zdanie samochodu Usługa D2D, dostarczenie i odbiór samochodu w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie RP przez dedykowanych i przeszkolonych z wiedzy produktowej Kierowców.
Klient zdaje samochód czysty z zewnątrz i w środku.
Stan Paliwa Klient otrzymuje auto z pełnym bakiem paliwa i może oddać z rezerwą na min. 50 km
Pakiety Welcome Gift dla nowego Klienta w bazie Demo Fleet
 1. Decyzję o przyznaniu Pakietu oraz zatwierdzeniu Formularza Testu przyznaje przedstawiciel VGP, po przesłaniu poprzez Platformę Internetową Demo Fleet.
 2. Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu wysłanego Formularza przesyłana jest drogą mailową do osoby wnioskującej. Po akceptacji Formularza Operator VGP kontaktuje się z Użytkownikiem samochodu testowego na podstawie danych z formularza w celu:
  • potwierdzenia testu
  • ewentualnego uzupełnienia danych niezbędnych do umowy
  • przesłania Umowy użyczenia do testu do podpisu przed ostatecznym wydaniem samochodu do transportu (Umowa musi zostać podpisana i przesłana drogą mailowa na adres Operatora mail: demofleet@skoda.pl
  • ewentualnego kontaktu telefonicznego (w przypadku Pakietu Medium i VIP) w celu ustalenia miejsca oraz godziny dostawy/odbioru samochodu z Testującym w usłudze D2D
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji użyczenia do testu samochodu z Parku Demo Fleet jest przesłanie Operatorowi podpisanej umowy oraz niezbędnej dokumentacji, w tym Protokołu Zdawczo-Odbiorczego potwierdzającego ostatecznie przekazanie samochodu.
 4. Umowę Użyczenia do Testów może podpisać wyłącznie osoba umocowana i posiadająca odpowiednie uprawnienia, pełnomocnictwa bądź upoważnienia do zawierania Umów w imieniu : Firmy, bądź osoby wskazanej na Umowie jako Użyczającego.

Zasady korzystania z usługi D2D przy pakietach Medium i VIP

 1. Usługa D2D przypisana jest wyłącznie do Pakietów Medium i VIP, i polega na dostarczeniu samochodu testowego pod wskazany przez Testującego adres, na terenie całej Polski.
 2. Usługa świadczona jest zarówno przy Dostarczeniu jak i Odbiorze samochodu wedle dat zawartych na Umowie Użyczenia w godzinach 8:00-18:00.
 3. Ustalanie adresu oraz godziny Dostawy samochodu do testów odbywa się poprzez telefoniczny kontakt Operatora ze wskazanym na Umowie Użyczenia – Testującym na 2 dni przed terminem rozpoczęcia umowy.
 4. Przy dostawie samochodu w usłudze D2D Testujący zobowiązany jest okazać Kierowcy, dokument tożsamości (prawo jazdy lub dowód osobisty) w celu potwierdzenia tożsamości odbierającego.
 5. Testujący zobowiązany jest przed przyjęciem samochodu do testów, ocenić stan samochodu, poprzez sprawdzenie jego następujących elementów: (stanu karoserii, szyb, felg, ogumienia, elementów wyposażenia). Wszelkie usterki Testujący zobowiązany jest nanieść na okazany przez Kierowcę Protokół Zdawczo-Odbiorczy.
 6. Przejęcie samochodu ostatecznie potwierdzone jest podpisaniem przez Testującego: Umowy Użyczenia oraz Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, na którym również Testujący wpisuję godzinę przejęcia samochodu testowego.
 7. Kierowca dostarcza Testującemu samochód czysty i zatankowany do pełna.
 8. Kierowca po wypełnieniu w/w dokumentacji przekazuje Testującemu przynależne do poszczególnych Pakietów (Medium/VIP) pakiety upominków przeznaczonych dla nowych Klientów w bazie Demo Fleet.
 9. Ustalenie adresu oraz godziny Odbioru samochodu do testów odbywa się poprzez telefoniczny kontakt Operatora ze wskazanym na Umowie Użyczenia – Testującym na 1 dzień przed końcem terminu użyczenia samochodu do testów, zawartego w Umowie Użyczenia.
 10. Operator ustalając w/w szczegóły Odbioru samochodu testowego, powiadamia Testującego telefonicznie bądź poprzez usługę SMS o danych Kierowcy uprawnionego do odbioru samochodu.
 11. Przy usłudze D2D Operator świadczy pomoc techniczną oraz wsparcie serwisowe - informacyjne 24h/dobę pod nr telefonu +48 694 44 94 97 oraz adresem e-mail: demofleet@skoda.pl
 12. Odbiór samochodu odbywa się poprzez dokonanie oględzin stanu technicznego samochodu testowego dokonanego przez dedykowanego Kierowcę oraz naniesienie uwag na Protokół Zdawczo-Odbiorczy, posiadany przez Kierowcę.
 13. Testujący ma obowiązek nanieść na Protokół Zdawczo-Odbiorczy godzinę przekazania Kierowcy samochodu.
 14. Testujący ma obowiązek poinformowania Kierowcy o wystąpieniu ewentualnych uszkodzeń bądź usterek samochodu.
 15. Testujący ma obowiązek przekazać samochód testowy Kierowcy z min. 5 l stanem paliwa.
 16. Przekazanie samochodu Kierowcy odbywa się ostatecznie w momencie podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego zarówno przez Kierowcę jak i Testującego.

X

Ładowanie...