Platforma Car Park Demo Fleet - regulamin

Samochody Skoda

Regulamin

WERSJA 1.5-ZMIANA 28.10.2016

Regulamin korzystania z Platformy Internetowej Demo Fleet oraz parku samochodów testowych SKODA

Wstęp

Platforma Internetowa Demo Fleet marki Skoda to jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w aktywnych działaniach prosprzedażowych naszej marki. Została ona utworzona specjalnie z myślą zarówno o Dealerach jak również Klientach Flotowych, pozwalając tym samym na sprawny i szybki dostęp do możliwości aktywizowania i promocji marki przy wykorzystaniu parku samochodów testowych . Platforma Internetowa Car Parku Demo Fleet umożliwia zintegrowany dostęp do wszystkich modeli marki ŠKODA, które są oferowane na polskim rynku. Egzemplarze dostępne są tam w różnych wersjach wyposażenia, jednostkach silnikowych, a także wariantach kolorystycznych. Platforma Demo Fleet, umożliwia szybkie i mobilne zapoznanie się z cała ofertą samochodów testowych i rezerwację wybranego samochodu na potrzeby biznesowe. Dzięki temu rozwiązaniu gwarantujemy sprawny proces rejestracji użyczenia do testu samochodu oraz bazę wiedzy dotyczącą testowanych modeli. Oferowana przez nas Platforma Internetowa oraz Demo Fleet, pozwalają na dokonanie oceny wybranych modeli m.in. pod kątem użytkowania, komfortu podróżowania, poziomu bezpieczeństwa czy też innych walorów, branych pod uwagę przy zakupie auta.

Rejestracja na platformie internetowj Demo Fleet

 1. Do rejestracji na Platformie Internetowej uprawnione są wszystkie Autoryzowane Stacje Dealerskie marki Skoda Auto- zwane dalej Dealerem oraz firmy Car Fleet Managemet - zwane dalej CFM.
 2. W/W firmy chcące skorzystać z samochodu należącego do Parku Demo Fleet marki ŠKODA muszą zarejestrować się na Platformie Internetowej www.skoda-flota.pl w zakładce „STREFA DEALERA”.
 3. Każda z firm uprawnionych do rejestracji otrzyma listownie, w piśmie okólnym pierwsze loginy uprawniające do rejestracji i założenia indywidualnego konta na Platformie Internetowej.
 4. Po zalogowaniu należy wprowadzić w Formularzu Rejestracji dane firmy oraz dane osoby uprawnionej do zamawiania i rezerwacji samochodów testowych z Parku Demo Fleet. Każda firma ma możliwość wyznaczenia maksymalnie 3 osób uprawnionych do założenia swojego indywidualnego konta, przypisanego do danej firmy na Platformie Demo Fleet.
 5. Po dokonaniu rejestracji każda z wyznaczonych z danej firmy osób zobligowana jest do wprowadzenia swojego unikatowego hasła oraz loginu, dzięki którym będzie mogła korzystać z Platformy Internetowej Car Park Demo Fleet.
 6. Rejestracja oraz zalogowanie w systemie Platformy gwarantują pełny dostęp do bazy informacji oraz kalendarza dostępności poszczególnych samochodów testowych z Parku Demo Fleet.
 7. Zarówno zarejestrowane loginy jak i hasła przypisane do danej osoby reprezentującej firmę, powodują przeniesienie na w/w osobę i firmę pełnej odpowiedzialności na prowadzone za pomocą Platformy Internetowej działania. W tym powodują przeniesienie odpowiedzialności za:
  • koszty związane z przeprowadzeniem testów samochodów Demo Fleet,
  • powierzone mienie – samochody testowe
  • koszty transportów
  • koszty związane z popełnionymi w czasie rezerwowanego terminu wykroczeniami drogowymi i ich skutkami
  • zwrot kosztów poniesionych przez VWG w związku z koniecznymi naprawami uszkodzeń Pojazdu spowodowanymi przez Podmiot Testujący, powstałymi z jego winy a niepokrywanych z AC.

Proces rezerwacji samochodu testowego za pomocą platformy internetowej Demo Fleet

 1. Po zapoznaniu się ze stanem Parku samochodów Demo Fleet , poprzez Platformę Internetową w prosty i szybki sposób można dokonać rezerwacji wybranego samochodu Testowego.
 2. Wstępnej rezerwacji auta dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Testu.
 3. Do Formularza Testu można dojść z kilku poziomów Platformy:
  • z zakładki Lista Samochodów, zawierającej wykaz i skróconą charakterystykę wszystkich samochodów będących w Parku Demo Fleet, po wybraniu konkretnego samochodu.
  • z zakładki Opis Samochodów Testowych, zawierający szczegółowy opis oraz wycenę wybranego samochodu testowego ( opis wyposażenia standardowego wraz z ceną bazową, opis wyposażenia dodatkowego wraz z wyceną, pełną charakterystykę modelu, wersji oraz silnika)
  • z zakładki Kalendarz, który pokazuje 2 statusy terminów wybranego samochodu: WOLNY, NIEDOSTĘPNY.
 4. Po wybraniu samochodu, należy wypełnić dokładnie Formularz Testu, z podaniem zawartych w formularzu danych, wybraniu modelu samochodu, terminu oraz Pakietu, mówiącego o formie użyczenia do testu, oraz wypełnić wszystkie niezbędne parametry użyczenia do testu zawarte w poszczególnych krokach Formularza Testu.
 5. Aby wypełnić Dane Osobowe Testującego, w Formularzu Platformy Demo Fleet, należy w pierwszej kolejności pozyskać Zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych i zarejestrować Klienta w Programie CKK z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych. Spełnienie tej procedury jest warunkiem skorzystania z samochodów będących w Parku Demo Fleet.
 6. Platforma Internetowa oferuje 4 Pakiety standardów testu samochodów testowych z Parku Demo Fleet, wg. poniższej charakterystyki.

Pakiety standardów testu samochodów z parku Demo Fleet

PAKIET ZAKRES OPIS
BASIC Odbiór i zdanie samochodu Odbiór i zdanie auta odbywa się wyłącznie w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej w siedzibie AZD –
Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., z siedzibą Michałowice –Opacz Kolonia 05-816, Al. Jerozolimskie 249 B
Czas testu Minimalny okres użyczenia wynosi 2 dni, maksymalnie do 7 dni, bez uwzględniania czasów technicznych potrzebnych na transport.
Pakiety -
Stan Paliwa Dealer otrzymuje i zdaje auto z pełnym bakiem paliwa
Standard Odbiór i zdanie samochodu Transport STS samochodu na terenie RP (wówczas do czasu testu zostanie doliczony czas 96 godzin na realizację zlecenia transportowego zarówno dostawy jak i odbioru auta), koszt transportu wynosi 450 zł netto (transport w jedną stronę) i leży po stronie Firmy zamawiającej auto testowe
Czas testu Minimalny okres użyczenia wynosi 5 dni, maksymalnie do 7 dni, bez uwzględniania czasów technicznych potrzebnych na transport.
Pakiety Pakiet Informacyjny Skoda, zawierający:
 • katalog danego samochodu
 • katalog flotowy
 • list powitalny
Stan Paliwa Dealer otrzymuje i zdaje auto z pełnym bakiem paliwa
Medium Odbiór i zdanie samochodu Usługa D2D, dostarczenie i odbiór samochodu w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie RP przez dedykowanych i przeszkolonych z wiedzy produktowej Kierowców
Czas testu Minimalny okres użyczenia wynosi 5 dni, maksymalnie do 14 dni
Pakiety Welcome Gift
Stan Paliwa Do wykorzystania bak paliwa, Klient może oddać auto z dowolną ilością paliwa w baku.
VIP Odbiór i zdanie samochodu Usługa D2D, dostarczenie i odbiór samochodu w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie RP przez dedykowanych i przeszkolonych z wiedzy produktowej Kierowców
Czas testu Minimalny okres użyczenia wynosi 5 dni, maksymalnie do 30 dni
Pakiety Welcome Gift
Stan Paliwa Klient otrzymuje kartę paliwową na kwotę 500 zł netto
Koszty pakietów pokrywa według podziału:
 • BASIC- WNIOSKUJĄCY
 • Standard –WNIOSKUJĄCY
 • Medium - VWGP
 • VIP - VWGP
 1. Łączna liczba dni użyczeń w ciągu trzech kolejnych miesięcy dla danej osoby testującej (użytkownika) nie może przekraczać 30 dni.
 2. Decyzję o przyznaniu Pakietu oraz zatwierdzeniu Formularza Testu przyznaje, po przesłaniu poprzez Platformę Internetową Demo Fleet - przedstawiciel VWGP.
 3. Informacja o akceptacji bądź odrzuceniu wysłanego Formularza przesyłana jest drogą mailową do osoby wypełniającej Formularz na zalogowanym koncie – osoby, na której konto została dokonana wstępna rezerwacja samochodu testowego.
 4. Po Akceptacji Formularza Operator VWGP, kontaktuje się z osobą Wnioskującą o rezerwację samochodu testowego w celu:
  • potwierdzenia testu
  • ewentualnego uzupełnienia danych niezbędnych do umowy
  • przesłania Umowy użyczenia do testu do podpisu przed ostatecznym wydaniem samochodu do transportu. (Umowa musi zostać podpisana i przesłana drogą mailowa na adres Operatora mail: demofleet@skoda.pl
  • ewentualnego kontaktu telefonicznego (w przypadku Pakietu Medium i VIP) w celu ustalenia miejsca oraz godziny dostawy/odbioru samochodu z Testującym w usłudze D2D
 5. Warunkiem koniecznym do realizacji użyczenia do testu samochodu z Parku Demo Fleet jest przesłanie Operatorowi podpisanej umowy oraz niezbędnej dokumentacji, w tym Protokołu Zdawczo-Odbiorczego potwierdzającego ostatecznie przekazanie samochodu.
 6. Umowę Użyczenia do Testów może podpisać wyłącznie osoba umocowana i posiadająca odpowiednie uprawnienia, pełnomocnictwa bądź upoważnienia do zawierania Umów w imieniu : Firmy, bądź osoby wskazanej na Umowie jako Użyczającego.

Zasady użytkowania samochodów podczas testu

 1. Każdy samochód jest przekazany do testu sprawny, czysty i zatankowany.
 2. Do jednego testu przypisany jest jeden pełny bak paliwa lub wg przypisanego Pakietu.
 3. Osoba użytkująca zobowiązana jest do postępowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie użyczenia do testu, którą podpisuje przed odbiorem samochodu
 4. TESTUJĄCY zobowiązuje się korzystać z udostępnionego Pojazdu w sposób niepowodujący uszkodzeń lub zniszczenia ponad stopień wynikający z jego normalnej eksploatacji .
 5. TESTUJĄCY zobowiązuje się przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia Pojazdu oraz dbania o jego stan techniczny i czystość, tym samym przejmując pełną odpowiedzialność za jego prawidłową, zgodną z przepisami i bezpieczną eksploatację.
 6. Testujący zobowiązuje się przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu w pojeździe.
 7. Testujący zobowiązuje się do przestrzegania zakazu montowania w i na Pojeździe jakichkolwiek urządzeń i akcesoriów jak również oklejania Pojazdu bez zgody OPERATORA. Testujący zobowiązuje się każdorazowo w razie zaistnienia takiej potrzeby do uzyskania pisemnej akceptacji OPERATORA.
 8. Testujący zobowiązuje się pozostawiać Pojazd wyłącznie w miejscach strzeżonych.
 9. Testujący zobowiązuje się informować niezwłocznie OPERATORA o wszelkich usterkach lub nieprawidłowościach w działaniu Pojazdu, szkodach lub usterkach komunikacyjnych, jak również o jego zniszczeniu lub kradzieży.
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności jak w p.1 Testujący przekazuje Pojazd do wskazanej przez OPERATORA Autoryzowanej Stacji Obsługi w celu usunięcia usterek lub w celu sporządzenia dokumentów niezbędnych do likwidacji zaistniałej szkody.
 11. Testujący zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez VWG w związku z koniecznymi naprawami uszkodzeń Pojazdu spowodowanymi przez Testującego z jego winy a nie pokrywanych z AC.
 12. Testujący zobowiązuje się do nie wykorzystywania Pojazdu w imprezach o charakterze sportowym(np. wyścigi, rajdy, itp.) oraz poza Polską bez pisemnej zgody OPERATORA.
 13. Testujący odpowiada za popełnione przez siebie wykroczenia drogowe i ich skutki.

Zasady korzystania z usługi d2d przy pakietach Medium i VIP

 1. Usługa D2D przypisana jest wyłącznie do Pakietów Medium i VIP, i polega na dostareczniu samochodu testowego pod wskazany przez Testującego adres, na terenie całej Polski.
 2. Usługa świadczona jest zarówno przy Dostarczeniu jak i Odbiorze samochodu wedle dat zawartych na Umowie Użyczenia w godzinach 8:00-18:00.
 3. Ustalanie adresu oraz godziny Dostawy samochodu do testów odbywa się poprzez telefoniczny kontakt Operatora ze wskazanym na Umowie Użyczenia – Testującym na 2 dni przed terminem rozpoczęcia umowy.
 4. Przy dostawie samochodu w usłudze D2D Testujący zobowiązany jest okazać Kierowcy, dokument tożsamości ( Prawo Jazydy lub Dowód Osobisty) w celu potwierdzenia tożsamości odbierającego.
 5. Testujący zobowiązany jest przed przyjęciem samochodu do testów, ocenić stan samochodu, poprzez sprawdzenie jego następujących elementów: (stanu karoserii, szyb, felg, ogumienia, elementów wyposażenia). Wszelkie usterki Testujący zobowiązany jest nanieść na okazany przez Kierowcę Protokół Zdawczo- Odbiorczy.
 6. Przejęcie samochodu ostatecznie potwierdzone jest podpisaniem przez Testującego: Umowy Użyczenia oraz Protokołu Zdaawczo-Odbiorczego, na którym również Testujący wpisuję godzinę przejęcia samochodu testowego) .
 7. Kierowca dostacza Testującemu samochód czysty i zatankowany do pełna.
 8. Kierowca po wypełnieniu w/w dokumentacji przekazuje Testującemu przynależne do poszczegółnych Pakietów (Medium / VIP) pakiety upominków.
 9. Ustalenie adresu oraz godziny Odbioru samochodu do testów odbywa się poprzez telefoniczny kontakt Operatora ze wskazanym na Umowie Użyczenia – Testującym na 1 dzień przed końcem termiu użyczenia samochodu do testów, zawartego w Umowie Użyczenia.
 10. Operator ustalając w/w szczegóły Odbioru samochodu testowego, powiadamia Testującego telefonicznie bądź poprzez usługę SMS o danych Kierowcy uprawnionego do odbioru samochodu.
 11. Przy usłudze D2D Operator świadczy pomoc techniczną oraz wsparcie serwisowe - informacyjne 24h/dobę pod nr telefonu +48 694 44 94 97 oraz adresem e-maile: demofleet@skoda.pl
 12. Odbiór samochodu odbywa się poprzez dokonanie oględzin stanu technicznego samochodu testowego dokonanego przez dedykowanego Kierowcę oraz naniesienie uwag na Protokół Zdawczo-Odbiorczy, posiadany przez Kierowcę.
 13. Testujący ma obowiązek nanieść na Protokół Zdawczo Odbiorczy godzinę przekazania Kierowcy samochodu.
 14. Testujący ma obowiązek poinformowania Kierowcy o wystąpieniu ewentualnych uszkodzeń bądź usterek samochodu.
 15. Testujący ma obowiązek przekazać samochód testowy Kierowcy z min. 5 l stanem paliwa.
 16. Przekazanie samochodu Kierowcy odbywa się ostatecznie w momencie podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego zarówno przez Kierowcę jak i Testującego.

X

Ładowanie...